Psychotherapie Kinderen

Centraal in het psychotherapeutisch behandeltraject voor kinderen staat een positieve persoonsgerichte aanpak die vertrekt vanuit de unieke kwaliteiten van het kind als basis tot groei. De focus ligt daarmee op datgene wat het kind wél al kan en dus niet op wat er eventueel nog ontbreekt of tekort schiet. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de manier waarop het kind problemen oplost, omgaat met pesten, negatieve gevoelens en tegenslagen beleeft of veranderende (gezins-)situaties verwerkt.

Vervolgens gaat de therapeut na wat er nodig is om verder te kunnen groeien en ontplooien. Hierbij is het belangrijk dat de gehele omgeving en levenscontext waarbinnen het kind opgroeit (gezin, schoolkeuze,…) in acht genomen wordt. Samen met het kind en diens ouders gaat de psychotherapeut op zoek naar de drijfveren en de betekenis van het getoonde gedrag om stapje per stapje te komen tot oplossingen en nieuwe, sterkere vaardigheden.

** Hoe gaat dat in zijn werk?

Aan de  hand van gesprekjes, (rollen-)spel en creatieve opdrachten zoals tekeningen en  verhalen leert het kind gaandeweg zijn gevoelens herkennen, ze uit te drukken en er anders mee om te gaan. Gedrag verandert pas ‘echt’ en ‘langdurig’ als het hele patroon van denken, doen én voelen verandert en dat kan enkel wanneer het kind zich eerst en vooral veilig en begrepen voelt. Om die reden is -net zoals ieder kind- ook ieder psychotherapeutisch traject uniek en wordt er telkens opnieuw bekeken welke aanpak het best aansluit bij het ontwikkelingsniveau, de belevingswereld en de specifieke mogelijkheden en moeilijkheden van het kind.

Tot slot nog dit: een kind kan en mag nooit alleen (komen te) staan. Constructieve dialoog met en door ouders of andere belangrijke figuren staat dan ook centraal. Hoe jonger het aangemelde kind, hoe sterker de inzet van de ouders nodig is. Waarom? Wel, omdat we van kinderen nooit meer mogen vragen dan wat we zelf bereid zijn in hen te investeren.

** Waarmee kan je zoal terecht bij een kinderpsychotherapeut?

° sociaal-emotionele moeilijkheden zoals te weinig assertief, angstig of overdreven teruggetrokken zijn
° minderwaardigheidsgevoelens of gepest worden
° psychosomatische klachten zoals gespannenheid, eet- en  slaapstoornissen of onverklaarbare buik- of hoofdpijn
° gedragsmoeilijkheden  zoals agressief of te druk gedrag
° situationele moeilijkheden zoals (v)echtscheiding, nieuw samengestelde gezinnen, rouw- of traumaverwerking
° (preventieve) begeleiding van jonge gezinnen (vanaf zuigelingenleeftijd)