Psychotherapie Kinderen

Centraal in het psychotherapeutisch behandeltraject voor kinderen staat een positieve persoonsgerichte aanpak die vertrekt vanuit de unieke kwaliteiten van het kind en diens gezin als basis tot groei. De focus ligt op wat het kind wél al kan en op wat het kind nodig heeft om zich verder te ontplooien. Zo kijkt de therapeut bijvoorbeeld naar de manier waarop het kind problemen oplost, omgaat met pesten, negatieve gevoelens en tegenslagen beleeft of veranderende (gezins-)situaties verwerkt.

Vervolgens gaat de therapeut na wat er nodig is om verder te kunnen groeien en te ontplooien. Hierbij is het belangrijk dat de gehele omgeving (gezin, schoolkeuze,…) waarbinnen het kind opgroeit, in acht genomen wordt. Samen met ouders en kind gaat de kinderpsychotherapeut op zoek naar de drijfveren en de betekenis van het getoonde gedrag om stapje per stapje te komen tot een beter begrip van het kind, oplossingen en nieuwe, sterkere vaardigheden.

** Hoe gaat dat in zijn werk?

De kinderpsychotherapeut plant een kennismakingsgesprek met ouders/verzorgers en kind. Vervolgens zal de therapeut samen met het gezin een verder traject bespreken. Centraal hierin staat de (spel-)therapie, tezamen met het belevingsonderzoek en oudergesprekken. Aan de  hand van gesprekjes, spel en creatieve opdrachten zoals tekeningen en  verhalen leren zowel kind als ouder(s) gaandeweg gevoelens te herkennen,  uit te drukken en er anders mee om te gaan. Gedrag verandert pas ‘echt’ en ‘langdurig’ als het hele patroon van denken, doen én voelen verandert en dat kan enkel wanneer het kind zich veilig en begrepen voelt. Om die reden is -net zoals ieder kind- ook elk psychotherapeutisch traject uniek en wordt er telkens opnieuw bekeken welke aanpak het best aansluit bij het ontwikkelingsniveau, de belevingswereld en de specifieke mogelijkheden en moeilijkheden van het kind.

** Belevingsonderzoek

Na de intakefase kan besloten worden een belevingsonderzoek te doen bij het kind. Hierbij gaat de kinderpsychotherapeut aan de hand van projectief materiaal, gesprek en spelobservatie dieper in op de hulpvraag (van ouder(s) en/of kind), de belevingswereld en het functioneren van het kind. Na drie tot vier sessies belevingsonderzoek worden de ouders uitgenodigd om de bevindingen te bespreken. Afhankelijk van de leeftijd krijgt ook het kind een terugkoppeling over het belevingsonderzoek. Soms kunnen de bevindingen van het belevingsonderzoek reeds volstaan voor ouders en kind om zelf verder te kunnen. In andere gevallen zal een therapietraject aangewezen zijn.

 

 

** Speltherapie

Uniek aan onze praktijk is dat alle kindertherapeuten een 4-jarige specialisatie-opleiding‘speltherapie’ (ook wel psychodynamische kinder-en jeugdpsychotherapie genoemd) aan de KULeuven hebben gevolgd. Spelen sluit aan bij de natuurlijk vorm van communiceren van het kind en biedt deze de mogelijkheid om te ontspannen; gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag en gedachten. In de spelkamer werkt de therapeut samen met het kind aan vooropgestelde doelstellingen die bij de start van het traject met ouders en kind werden opgesteld.

 

** Waarmee kan je zoal terecht bij een kinderpsychotherapeut?

° sociaal-emotioneel: depressieve klachten, piekeren, angstig, veel spanningen, overdreven teruggetrokken, moeilijk contact met leeftijdsgenoten, vaak ruzie, pesten of gepest worden,…

° identiteit: weinig assertief, laag zelfbeeld, minderwaardigheidsgevoelens, weinig zelfvertrouwen, ...

° verwerking van situaties: traumatische gebeurtenissen, verlies, rouw, (v)echtscheiding, nieuw samengestelde gezinnen,…

° aanlegfactoren die extra zorg behoeven: hoog-sensitiviteit, hoogbegaafdheid, autismespectrum problematiek (ASS), ADHD,...

° psychosomatisch: gespannenheid, eet- en  slaapstoornissen of onverklaarbare klachten zoals buik- of hoofdpijn,…

° gedrag: agressiviteit, driftbuien, te druk gedrag, moeilijk luisteren, destructief of opstandig gedrag...


° (preventieve) begeleiding van jonge gezinnen (vanaf zuigelingenleeftijd)

° ouders die vragen hebben over de begeleiding/ opvoeding van hun kinderen